Help ons mee!

Aansprakelijkheid bestuurders

Wat verandert er?


 • De meer expliciet in de wet geformuleerde taak leidt formeel tot een grotere kans op (interne) aansprakelijkheid.
 • Bij faillissement leidt ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ tot aansprakelijkheid van iedere bestuurder, als aannemelijk is dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.
 • Bij faillissement van stichtingen die bv. VPB-plichtig zijn: een wettelijk vermoeden dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is (en alsdan de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn) bij het niet:
   - voeren van een administratie waaruit ten alle tijden de relevante rechten en verplichtingen kenbaar zijn, en/of
   - tijdig openbaar maken van de jaarrekening (voor een ANBI-instelling uiterlijk binnen 6 maanden na einde van het boekjaar).

Wat is de impact?


Binnen de context van HipHelpt is de impact naar verwachting gering.

Wat moeten we concreet doen?


 • Zie ook bij Taak bestuurders
 • De Vereniging Hulp in Praktijk Nederland heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor de leden. Op dit moment zijn we met de verzekeraar in gesprek of de verzekering geactualiseerd moet worden
 • Zorg dat je voldoet aan de algemene, reeds bestaande, boekhoud- en administratieplicht van het bestuur van ieder stichting en vereniging (zie ook de bepalingen in de eigen statuten voor de letterlijke tekst voor jullie situatie):
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

 • Het bestuur is wettelijk verplicht jaarlijks (in beginsel) binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen. In de statuten kan een kortere termijn staan. Op basis van de ANBI-regeling dient publicatie van de relevante gegevens binnen 6 maanden plaats te vinden.
 • Het bestuur is verplicht de relevante “boeken, bescheiden en andere gegevensdragers” gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
 • In dit kader: de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.


Klik hier voor Vragen & antwoorden over de WBTR

Terug naar de WBTR infosheet

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
: